កសិដ្ឋាន

Spirulina របស់យើងត្រូវបានផលិតដោយកសិដ្ឋានគ្រួសារដែលមានទីតាំងនៅ  ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តសៀមរាប។

ការសាងសង់កសិដ្ឋាន និងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសគ្រួសារ  ត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយសមាគម Antenna Technologies France ។

នេះ។  ទន់ភ្លន់  វិធីសាស្រ្តសម្ងួតរក្សាលក្ខណៈសម្បត្តិអាហារូបត្ថម្ភរបស់ Spirulina ។ 


គុណភាព  ការត្រួតពិនិត្យ  គឺ  ទៀងទាត់  បានអនុវត្ត  នៅ  នេះ។  វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ  ក្នុង  ភ្នំ  ភ្នំពេញ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពផលិតផលខ្ពស់។